navigation

Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą…

Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą...
Jezus mówi: zmartwychwstałem i teraz zawsze jestem z Tobą...

Prawdziwie niezwykła jest ta Noc, w którą jaśniejące Światło  zmartwychwstałego Chrystusa zwycięża moc mroków zła i śmierci oraz rozpala na nowo w sercach ludzi nadzieję i radość.

Św. Jan Paweł II

Wiel­ka­nocny pora­nek znów przy­niósł nam pra­starą
i wciąż nową wiadomość:

Chry­stus zmar­twych­wstał! Prawdziwie Zmartwychwstał!

Echo tego wyda­rze­nia, które zaczęło roz­cho­dzić się z Jero­zo­limy ponad dwa­dzie­ścia wie­ków temu, wciąż roz­brzmiewa w Kościele.

Niech wyda­rze­nia pas­chalne i spo­tka­nie ze Zmar­twych­wsta­łym Jezusem, da Wam odwagę do rado­snego i ofiarnego świad­cze­nia o tym, że On żyje w Waszych ser­cach. Niech Wasze świa­dec­two będzie Dobrą Nowiną, tam gdzie panuje jesz­cze ciem­ność, smu­tek i lęk. Niech Wasza postawa wiary będzie świa­tłem dla innych, aby podą­ża­jąc za Wami, mogli dostą­pić nowego nieba i nowej ziemi, gdzie naresz­cie wszy­scy będziemy żyli, jako jedna rodzina, dzieci jednego Ojca.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom i Gościom oraz wszystkim odwiedzającym naszą parafialną stronę internetową, życzymy rado­snych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego i Radosnego Alleluja.

Duszpasterze Parafii Leżajsk – Fara

Archiwum